• Organisatie

  Credea logo
  Scale Dogs logo
  Scale Dogs logo
  Scale Dogs logo
 • Wij ondersteunen:

  Scale Dogs logo
 • snellerbetaaldworden

Disclaimer

Het gebruik van de www.coserma.com website en de hieraan gelinkte andere Internet sites (hierna te noemen: “de ondernemingen“) is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna te noemen: “de sites”) impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt:

Elke betrokken onderneming wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de sites. De foutloze en/of ononderbroken werking van de sites kan niet worden gegarandeerd.

Er zal door geen van de ondernemingen enige garantie of verklaring worden afgegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of via de sites toegankelijk is. De ondernemingen, bestuurders en/of medewekers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de sites beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor advies noch voor fiscale of juridische doeleinden.

Alle afbeeldingen op de internetsites, waaronder begrepen alle teksten, foto’s, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo’s, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij (een of meer van) de ondernemingen en vallen onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. De inhoud van de sites is alleen bestemd voor privégebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van (een of meer) Corporate Services & Risk Management is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn van Corporate Services & Risk Management of een van haar ondernemingen zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

Op deze sites kunnen uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico’s en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in aanzienlijke mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen in voorkomende gevallen wezenlijk van deze inzichten afwijken als gevolg van, maar niet beperkt tot de algemene economische omstandigheden, inclusief en met name in de belangrijkste markten voor Corporate Services & Risk Management, de ontwikkeling van de financiële markten (inclusief de opkomende markten), de frequentie en ernst van van de verzekerde schadegevallen, sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin, de mate van verval in portefeuille, het rentepeil, de valutakoersen (inclusief de euro/dollar wisselkoers), toenemende concurrentie, wijzigingen in wet- en regelgeving (inclusief de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie), wijzigingen in het beleid van centrale banken en/of buitenlandse overheden en algemene concurrentiefactoren, op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

Het hierboven beschrevene geldt mutatis mutandis ook voor de met Corporate Services & Risk Management gelieerde maatschappijen.In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Coserma slogan